تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

دوران پس از انقلاب اسلامی:

انقلاب اسلامی از منظر تحولات شهر وشهر نشینی به گونه عام و محله ها به گونه خاص، نقطه عطفی در تحولات کالبدی و عملکردی، همچنین اقتصادی و اجتماعی جوامع شهری، بویژه محله ها به شمار می آید. در سالهای نخستین انقلاب اسلامی بسیاری از ضوابط و آیین نامه های اجرایی لغو یا بی اعتبار گردید (نظریان، 1370: 115). اجرای قانون زمین شهری و واگذاری زمینهای مازاد بر نیاز مالکان، باعث توسعه سریع محله های جدید در حاشیه یا اراضی خالی درون شهرها گردید و اجرای طرح آماده سازی زمین باعث پیدایش نوع جدیدی از محله های شهری گردید که از نظر کالبد و خصوصیات اجتماعی و اقتصادی در ایران پدیده ای جدید به شمار می رود (زیاری، 1379: 87). در دوران پس از انقلاب نیز نواحی تازه تاسیس شهرها که با عناوینی زیرا کوی، شهر کوچک خوانده می شوند و دیگر هیچ ارتباطی با محلات ایرانی نداشتند، محل زندگی طبقه دارای درآمد متوسطی شدند که با سکونت در این محلات به روش زندگی مدرن و غربی تن دادند. این محلات تنها بر پایه ی طرحهای تفکیک زمین ( که عموما توسط افراد غیر متخصص طراحی می شدند)، شکل گرفتند، فاقد هر گونه نظام محله ای بودند و طرح های آماده سازی زمین در بهترین حالت، تعدادی واحد خدماتی را در آن در نظر می گرفتند. مسئله اصلی این نواحی فراموشی بشر در طرح ها و نادیده گرفتن روابط اجتماعی کهن در شهرهای ایران بود، امری که در نهایت سبب شکل گیری محلات بی هویت امروز در شهرهایی زیرا تهران گردید. ضمن آنکه طرح های جامع نیز ادامه دهنده ی طرح های دهه های 40 و 50 شمسی بودند ( سبحانی، 1385: 27 _ 28).

بازنگری طرح جامع یزد سال 1363 برای تقسیم شهری اعتباری کارکردی و شهروند محور قائل شده می باشد و تقسیات شهری چارت آتن را الگو قرار داد. این طرح محله را کالبد سکونت و اشتغال 700_1250 خانوار با دامنه نوسان شعاع دسترسی پیاده 300_ 375 متر (4_5 دقیقه پیاده) می باشد که با عنصر شاخص فرهنگی مسجد و آموزشی دبستان تعریف می گردد. در این طرح هر محله با شبکه سواره روی دور محله ای از سایر محلات مجاور جدا و مستقل می گردد ( مهندسین مشاور شهربد، 1363: 8_17).  در این دوران مفهوم روابط همسایگی و هم محله ای کم رنگ گردید و مفهوم محله تغییر نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه