عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

در سال 1316، برج و باروی شهر فرو ریخت و به جای آن خیابانهایی کشیده می گردد و بافتهای خالی اطراف شهر با خیابانهای کشی هایی مستقیم و شطرنجی پر می گردد و اولین چیزی که در این سال مورد هجوم قرار می گیرد، مفهوم محله می باشد و بر اساس طرح سال 1316 که توسط گروهی از مستشاران فرانسوی برای طرح جدید شهر تهران تهیه گردید، خیابانهای مستقیم و متقاطع از درون محلات، عبور کردند و مرز آنها را از بین بردند از طرفی هم مراکز تجاری و خرید و فروش از مرکز محلات به خیابانهای اصلی کشانیده می شوند (صمدی، 1372: 117 _135).

5-1-3  دوران پهلوی دوم: (1357_1320 خورشیدی)

در دهه ی 1330 با روی کار آمدن محمد رضا پهلوی، افزایش درآمدهای دولتی ناشی از صدور نفت با شدت بیشتری ادامه پیدا نمود. در این دوران ارتباطات و مناسبات ایران با کشورهای غربی افزایش پیدا نمود (حبیبی، 1375: 150). در دوران رضاخانی (پهلوی) با افزایش جمعیت و گسترش شهر و تغییراتی که در قشربندی اجتماعی شهر بویژه تهران به وجودآمد، جا به جایی ها رخ داد و باعث گردید که صاحبان سرمایه و قشر مرفه و بروکرات به شمال شهر منتقل شوند و مهاجران و طبقات پایین جامعه در محلات قدیمی باقی بمانند و مهمترین عامل جدا کننده محلات، خیابانهای اصلی شبکه شطرنجی شدند و از اهمیت عامل محرمیت و خویشاوندی دوره قاجاریه کاسته گردید و رشد ماشینیزم و شهرنشینی غربی باعث تغییر هویت کالبدی در محلات گردید و تقسیمات جزء محله از بین رفت و باعث جدایی محل سکونت از محل اشتغال گردید. احداث خیابانهای متقاطع و وسیع از اولین مداخلات در بافتهای شهری بود و باعث از هم گسیختگی ساختار بازار و بافتهای شهری و محلات گردید. (حبیبی، 1364: 50)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه